Oświetlenie
Oświetlenie to czynnik fizyczny środowiska pracy, zaliczanym do czynników uciążliwych. Do czynników środowiska pracy należą również czynniki niebezpieczne i szkodliwe jednak w tym przypadku nie zachodzi podstawa, aby oświetlenie było czynnikiem szkodliwym.
Powyższe czynniki mogą prowadzić do urazów lub długotrwałych schorzeń, inaczej niż w przypadku czynników uciążliwych, które mogą wywołać u pracownika złe samopoczucie, nadmierne zmęczenie niebezpiecznie prowadzące do pogorszenia się zdrowia. Efekt ten może być wynikiem niewłaściwego oświetlenie stanowiska i prowadzi do nadmiernego zmęczenia wzroku, spadku wydajności pracy, może powodować pogłębienie wad wzroku. Mając na uwadze dobro pracownika Kodeks pracy w art.. 207 § 2 nakazuje pracodawcy zagwarantowanie pracownikowi prawidłowego oświetlenia i na podstawie tego w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp (§ 26), występuje określenie typu oświetlenia w tym przypadku ma to być naturalne i elektryczne na równi zastosowane w pomieszczeniach pracy. W tym też rozporządzeniu występuje powołanie się na Polskie Normy w kwestii warunków, jakie to oświetlenie ma spełniać dla różnego rodzaju pomieszczeń.
Istotne jest, aby zainstalowany system oświetleniowy spełniał wymagania zawarte w normie oświetleniowej, a pracodawcy nie kwestionowali warunków wymagań.
Pomiary oświetlenia
W tej kwestii występuje często sporna sytuacja, wynikająca z różnej interpretacji. Laboratoria promują pogląd, iż pomiar oświetlenia powinien być wykonywany przez akredytowane instytucje czy te laboratoria, natomiast w rozporządzeniu w sprawie pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia wymienione są laboratoria i na tej podstawie tylko one mają prawo pomiarów i badań czynników szkodliwych, w przypadku czynników uciążliwych, a takim jest oświetlenie nie jest to powiedziane, aczkolwiek pomiary może wykonywać i wyniki wykonane przez akredytowane laboratoria bezspornie mają wartość. Na tej podstawie pomiar czynników uciążliwych może wykonywać osoba kompetentna posiadająca atestowany luxometr. Do takich osób kompetentnych zalicza się elektryków z uprawnieniami, ale też nie jest powiedziane, iż pomiarów czynników uciążliwych nie może wykonać pracownik służby bhp, który po zaznajomieniu się z przyrządem, może dokonać pomiarów i kontrolować stanowiska pracy narażone na działania czynników uciążliwych w tym przypadku oświetlenia.

Podstawa Prawna

  • Kodeks pracy art. 207 par. 2.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, par.26 (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973)
  • PN-EN 124646-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.