Umowy cywilnoprawne a bhp

Umowy cywilno prawne nie zwalniają pracodawcy z zakresu odpowiedzialności za bhp podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na jego rzecz, w kwestii wymagania art. 207 § 2 kodeksu pracy, wynikają bezpośrednio z art. 304 K.p., który jednoznacznie określa odpowiedzialność zleceniodawcy nad zleceniobiorcą wykonującym pracę w miejscu wspólnym dla obu. Od 2007 r., kiedy to nastąpiła zmiana w kodeksie pracy, PIP ma narzędzia, aby kontrolować bezpieczne warunki pracy podmiotów gospodarczych pracujących na zlecenie pracodawcy. Tym samym kodeks pracy uregulował odpowiedzialność pracodawcy (zleceniodawcy) za bezpieczeństwo podlegających mu podmiotów. Oznacza to, iż pracodawca (zleceniodawca) jest zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników, za które odpowiada, czyli jednoznacznie ma obowiązek powołania służby bhp lub powierzyć zadania służby bhp innej firmie tym zajmującej się tą dziedziną. Również może on sam wykonywać te zadania mając do tego uprawnienia.
Precyzyjne określenie podmiotów świadczących pracę na rzecz przedsiębiorców niebędących pracodawcami ma na celu wyeliminowanie wątpliwości w zakresie obowiązków tych podmiotów zatrudniających, na rzecz, których jest świadczona praca. Ustawodawca poprzez ten zapis, zmierza do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim tym podmiotom, które wykonują pracę na rzecz każdego zatrudniającego, bez względu na to, czy posiada, czy nie posiada przymiotu pracodawcy. Ten kierunek rozwiązań legislacyjnych uznać trzeba za w pełni słuszny.